Information till forskningspersoner

”Utvärdering av en kort internetförmedlad behandling för ohjälpsam oro över Covid-19: en naturalistisk studie”
Vi vill fråga dig om du vill delta i ett forskningsprojekt. I det här dokumentet får du information om projektet och om vad det innebär att delta.

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta?

Projektet utvärderar hur effektivt programmet ”Hantera oro vid Covid-19” på 1177.se är samt för vilka det fungerar bäst. Alla som startar programmet tillfrågas om de vill vara med i studien. Forskningshuvudman för projektet är Region Stockholm. Med forskningshuvudman menas den organisation som är ansvarig för studien.

Hur går studien till?

I studien mäts förändring i oro och daglig funktion samt deltagares uppfattningar om programmet. Region Stockholm lämnar ut svar på frågeformulär (så kallade skattningar) från programmet till forskare på Karolinska Institutet som analyserar resultaten på gruppnivå. Den information som lämnas ut är: kön och ålder, svar om oro och daglig funktion samt utvärdering av programmet. Informationen är pseudonymiserad, alltså avidentifierad. Forskarna får endast ta del av information om personer som tackat ja till att delta i studien. Oavsett om du vill vara med i studien eller inte kommer du att få svara på samma frågor i programmet och se dina egna resultat över tid.

Möjliga följder och risker med att delta i studien

Det finns inga kända risker med att delta i studien.

Vad händer med mina uppgifter?

Projektet kommer som beskrivits ovan att samla in och registrera information om dig ifrån egenvårdsprogrammet på 1177.se. Vi använder uppgifterna för att utvärdera om egenvårdprogrammet ”Hantera oro vid Covid-19” är effektivt för att minska oro över pandemin. Information om namn och personnummer kommer inte att samlas in. Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem.

Dina personuppgifter behandlas av huvudansvarig forskare och medarbetare i forskningssyfte enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Uppgifterna kommer att sparas i maximalt 15 år och lagras på ett säkert sätt vid Karolinska Institutet.

Ansvarig för dina personuppgifter är Region Stockholm. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta Tove Wahlund, Nobels väg 9, 171 65 Solna, 0725-009024. Om du har synpunkter på behandlingen av dina personuppgifter kan du vända dig till dataskyddsombudet på gdpr.slso@sll.se. Om du inte är nöjd med svaret, kan du kontakta Datainspektionen som är tillsynsmyndighet, epost: datainspektionen@datainspektionen.se.

Hur får jag information om resultatet av studien?

Resultaten från studien kommer att publiceras i en vetenskaplig tidskrift. Resultaten kommer endast att redovisas på gruppnivå och resultat från enskilda individer kommer inte att kunna identifieras.

Försäkring och ersättning

Ordinarie patientförsäkring inom Region Stockholm gäller. Ingen ersättning utgår för deltagande i studien.

Deltagandet är frivilligt

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det kommer inte heller att påverka din framtida vård eller behandling. Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta den ansvariga för studien (se nedan).

Ansvariga för studien

Huvudansvarig forskare för studien är Tove Wahlund, Nobels väg 9, 0725-009024, tove.wahlund@ki.se

Samtycke till att delta i studien

När du startat programmet på 1177.se kommer du att få ange om du vill delta i studien eller ej.